Veřejný závazek

Poslání Gerontocentra ČČK

Posláním zařízení je poskytovat podporu, pomoc nebo péči seniorům, kteří z důvodu věku, ztráty soběstačnosti a následné vysoké míry závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, již nezvládají život ve svém obvyklém (domácím) prostředí. Posláním je poskytnutí bezpečí a podpory nebo péče na míru seniorovi tak, aby byla respektována jeho důstojnost a veškerá lidská práva.

Cíle Gerontocentra ČČK:

 • naše zařízení nenabízí pouze možnost bydlení, stravu, odpočinek, péči o hygienu, ale také pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti,
 • pomoc přijímat změnu prostředí,
 • zajištění důstojného života a všech lidských práv,
 • respektující přístup k individuálním potřebám jednotlivých uživatelů,
 • podpora v oblastech životních potřeb, aby se uživatel cítil komfortně a nestal se závislý na sociální službě v oblastech, kde podporu nebo péči nepotřebuje,
 • udržení kontaktu s rodinou a přáteli,
 • vytváření podmínek pro aktivní způsob života,
 • respektování individuální duchovní potřeby uživatelů,
 • citlivé doprovázení uživatele v průběhu života.

Cílová skupina uživatelů

Zařízení poskytuje sociální služby:

 • seniorům starším 80ti let,
 • seniorům mladším 80ti let v akutní nepříznivé sociální situaci,
 • seniorům se sníženou mobilitou a imobilním seniorům
 • seniorům, jejichž chování nenarušuje práva ostatních uživatelů, a v důsledku svého zdravotního stavu nebo postižení nevyžadují péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením, nebo v domovech se zvláštním režimem.

Okruh osob, kterým není služba v Gerontocentru ČČK určena

Zařízení nemůže sjednat poskytování sociálních služeb s osobami, které nespadají do cílové skupiny uživatelů, kterým je naše služba určena.

Poskytnutí pobytové sociální služby dále vylučuje

V souladu s ustanovením § 91 odst. 3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, může zařízení ve vybraných případech i odmítnout poskytnutí sociálních služeb, a to v případě kdy:

 • zařízení neposkytuje služby, o které osoba žádá,
 • zařízení nemá volnou kapacitu,
 • žadatel nespadá do okruhu osob, pro které je zařízení určeno v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, jak je dále uvedeno.

Zásady pro poskytování sociální služby:

 • individuální přístup ke každému uživateli dle jeho individuálních potřeb a/nebo přání a cílů z nich vycházejících,
 • respektujeme individualitu a osobnost každého zájemce/uživatele např. přizpůsobením našeho slovního projevu k uživateli. Zohledňujeme klientův zdravotní stav, prostředí, ze kterého přichází a snažíme se co nejvíce respektovat jeho zvyky, např. v oblasti sebepéče, režimu dne, aj. z domácího prostředí
 • respektování soukromí a důstojnosti uživatele,
 • respektování vlastního názoru a volby uživatele,
 • profesionální přístup – pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci k výkonu sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Pracovníci si rozšiřují vzdělání a profesně se dále rozvíjí prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, atd. Nově nabyté dovednosti aplikují při poskytování služby s cílem neustálého zkvalitňování poskytované služby.

Základní poskytované činnosti:

 • poskytnutí ubytování, včetně praní a žehlení prádla, úklidu,
 • poskytnutí celodenní stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředním,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávěných  zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V rámci poskytovaných službe zajišťujeme i základní sociální poradenství.

 

Naše služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.