O nás

O nás

Základní informace o Gerontocentru ČČK

Zřizovatel:
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – Oblastní spolek ČČK Karviná

Organizační forma:
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl L, vložka 39626

Kontaktní adresa:
734 01 Karviná, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2215/2a

Statutární zástupce:
Luděk Rechberg, předseda OS ČČK Karviná

Identifikační číslo:
00426458

Název zařízení:
Gerontocentrum ČČK

Registrace, typ služby:
Domov pro seniory ( 2598581)

Registrace, typ služby:
Odlehčovací služba (1384145)

Adresa zařízení:
Střelniční č. 3, 737 01 Český Těšín

Číslo tel.:
558 711 999

E-mail:
geroct@volny.cz

4

1 lůžkových
pokojů

13

2 lůžkových
pokojů

1

3 lůžkové
pokoje

Historie Gerontocentra ČČK

Budova, v níž  Gerontocentrum ČČK sídlí, byla postavena v r. 1885. Pevním majitelem byl Johann Gurniak a po r. 1888 Edwin Michl. Objekt původně sloužil jako obytný dům. I po změně majitele si J. Gurniak některé z pokojů pronajímal pro vlastní potřebu a další využití.

Majitelé budovy se měnili i v následujících letech, od r. 1913 budova patřila A. Michnikovi.

V zadní části budovy byla na počátku 20. století zřízena dílna na kožené řemínky. V r. 1905 v této dílně vypukl požár a výroba byla značně poškozena.

V meziválečném období objekt patřil rodině Seifertů. Ing. Josef Seifert obchodoval s elektromotory, dynamy a stavebním materiálem.

Předposledním vlastníkem bylo město Český Těšín. 20.8.

2003 se město rozhodlo objekt darovat OS ČČK Karviná, čímž se ČČK  stal výhradním vlastníkem této historické budovy i přilehlých pozemků.

Pracovní skupina, sdružující se ve společnosti ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Oblastního spolku ČČK Karviná, pod vedením pana Adolfa Šťastného, za mimořádné podpory představitelů města Český Těšín, Okresního úřadu Karviná, Úřadu Českého červeného kříže v  Praze, zajistila finanční prostředky k uskutečnění nelehkého úkolu, který spočíval v rekonstrukci více než sto let starého objektu a budování zařízení pro seniory, neboť v okrese Karviná byl prokazatelný nedostatek těchto kapacit.  

Tímto zásadním rozhodnutím si Oblastní spolek ČČK Karviná vymezil prostor k vyvíjení veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálně zdravotní. Prokázalo se, že koncentrace péče v malém zařízení rodinného typu je vhodným řešením citlivých záležitostí občanů, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a potřebují pomoc naší společnosti. Provoz zařízení se datuje dnem 1.10.1994. Na financování vybavenosti se podílelo město Český Těšín, Úřad práce Karviná i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Poslání Gerontocentra ČČK

Posláním zařízení je poskytovat podporu, pomoc nebo péči seniorům, kteří z důvodu věku, ztráty soběstačnosti a následné vysoké míry závislosti na pomoci jiné fyzické osoby již nezvládají život ve svém obvyklém (domácím) prostředí. Posláním je poskytnutí bezpečí a podpory nebo péče na míru seniorovi tak, aby byla respektována jeho důstojnost a veškerá lidská práva.

Cíle

 • naše zařízení nenabízí pouze možnost bydlení, stravu, odpočinek, péči o hygienu,
  ale také pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti,
 • pomoc přijímat změnu prostředí,
 • zajištění  důstojného života a všech lidských práv,
 • respektující přístup k individuálním potřebám jednotlivých uživatelů,
 • podpora v oblastech životních potřeb, aby se uživatel cítil komfortně a nestal se závislý na sociální službě v oblastech, kde podporu nebo péči nepotřebuje,
 • udržení kontaktu s rodinou a přáteli,
 • vytváření podmínek pro aktivní způsob života,
 • respektování individuální duchovní potřeby uživatelů,
 • citlivé doprovázení uživatele v průběhu života.

Cílová skupina uživatelů

Zařízení poskytuje sociální služby:

 • seniorům starším nad 80 let,
 • seniorům mladším 80 let v akutní nepříznivé sociální situaci,
 • seniorům se sníženou mobilitou a imobilním seniorům,
 • seniorům, jejichž chování nenarušuje práva ostatních uživatelů, a v důsledku svého zdravotního stavu nebo postižení nevyžadují péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením, nebo v domovech se zvláštním režimem.

Zásady pro poskytování sociální služby

 • individuální přístup – respektujeme individualitu a osobnost každého uživatele např. přizpůsobením našeho slovního projevu k uživateli. Zohledňujeme uživatelův zdravotní stav, prostředí, ze kterého přichází a snažíme se co nejvíce respektovat jeho zvyky, např. v oblasti sebepéče, režimu dne, obvyklých zvyklostí ap.,
 • respektování soukromí a důstojnosti uživatele,
 • respektování vlastního názoru a volby uživatele,
 • profesionální přístup – pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci k výkonu sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Pracovníci si rozšiřují vzdělání a profesně se dále rozvíjí prostřednictvím kurzů, školení, seminářů ap. Nově nabyté dovednosti aplikují při poskytování služby s cílem neustálého zkvalitňování poskytované služby. 

Základní poskytované činnosti

 • poskytnutí ubytování, včetně praní a žehlení prádla, úklidu,
 • poskytnutí celodenní stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V rámci poskytovaných služeb zajišťujeme i základní sociální poradenství.

Kontakty

PhDr.,Bc. Kateřina Kneifel
ředitelka zařízení

T: 558 711 999
T: 792 374 930
E: geroct@volny.cz

Provozní úsek

T: 558 711 999
T: 792 374 905
T: 792 374 916
E: geroprovoz@volny.cz

Mgr. Vladislava Ševčíková
sociální pracovnice

T: 558 711 999/ 792 375 902
E: gerosocialni@volny.cz

Sociální pracovnice
úřední hodiny:
Po: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Čt: neúřední den
Pá: neúřední den

Viera Vigová – pokladní

T: 558 711 999
E: geropokladna@volny.cz

Pokladna – úřední hodiny:
Po: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30
Čt, Pá: neúřední dny

Každý 15. den v měsíci je pokladna uzavřena. Výběry větších finančních obnosů hlaste prosím 2 dny předem. Děkujeme za pochopení.

Kde nás najdete:

Gerontocentrum ČČK
Střelniční 3
737 01 Český Těšín

T: 558 711 999

point